Product Show

Description :

 ●加了调节音量大小,右脚在原先学习键的基础上15次加、左脚在互动游戏的基础上15次减

●6个故事
 
●英语增加到47组共311个词组
 
●对话增加到14句(增加请告诉我温度、给我讲个故事、背首诗吧、学外语、算术练习、小乖乖、亲一下好吗、拜拜)
 
●加了算术的五大口诀
 
●二十首唐诗
 
●十首音乐
 
●对话播报温度
 
●拍打 +5个体位
 
●外接mp3
                                                                                                             
●互动游戏